Öğrenci Staj Hareketliliği (Yerleştirme) – Student Mobility for Placements (SMP) 1. Genel Hükümler 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. 

Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. 

Diplomatik temsilcilerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir. 

Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda staj hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile faaliyetten yararlanabilir. Öğrenim hareketliliği hibesi alınmış olması, bir kez de staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir. Öğrencilere her iki faaliyet türünde de yalnızca birer kez hibe verilebilir. Ancak hibe konusunda öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. 2. Öğrenci Seçimi 

Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır. 

Son sınıftaki öğrenciler de bu faaliyete başvurup stajlarını mezun olduktan sonra ilk 1 sene içerisinde yapabilirler. 

Stajın zorunlu olması durumunda, son sınıflarında olan henüz zorunlu stajlarını yapmamış öğrenciler, zorunlu stajlarını Erasmus kapsamında gerçekleştirebilirler. 

2016/2017 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 
Akademik başarı düzeyi: % 50 
Dil Seviyesi: % 50 

Yabancı dil düzeyini belirlemede yazılı ve sözlü sınav olmak üzere 2 ayrı sınav yapılır. Yazılı sınav sonucunun %75'i, sözlü sınav sonucunun da %25'i alınarak toplam dil puanı oluşturulur. 

İngilizce Yazılı Sınavı Hakkında Bilgi: Öğrencilerin seçiminde uygulanan bu sınav, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 75 veya 80 tane çoktan seçmeli soru türünden oluşmaktadır. Bu bölümde, grammer, reading, vocabulary vb soruları yer almaktadır ve her soru 1 puandır. İkinci bölümde ise öğrencilerden verilen soruya yanıt olarak bir komposizyon yazmaları beklenmektedir. İkinci bölüm ise 20 veya 25 puandan oluşur. Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. 

Seçilen öğrenciler eğer hareketlilikten feragat etmişlerse haklarından feragat ettiklerine dair merkezimize hitaben yazılmış oldukları dilekçeleri merkezimize verirler. 

Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz. 

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. 

Yurtdışından erken dönme durumunda hibe iadesi öğrenci Türkiye'ye döndüğünden itibaren 1 ay içerisinde yapılmak zorundadır. 

Döndükten sonra gerekli belgelerin eksik verilmesi durumunda hibenin kalan %20'si öğrenciye verilmez. 

Döndükten sonra Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi katılım sertifikası, Confirmation of Study Period belgesini ve uçak biletlerini göz önünde bulundurarak yeniden hibe hesaplaması yapar. 

Eğitimanlaşmasında belirlenen sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen vegittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencilerin yurtdışındakaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin %20'si kesinlikle ödenmez. 

Öğrencininbaşarısızlık ve sorumsuzluk düzeyine bağlı olarak daha fazla kesinti yapılmasımümkündür. 

3. 2016-2017 Staj Hibeleri 
 

4. Erasmus Staj Hareketliliği İçin Seçilen Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler 

1) Öğrenci, Erasmus Staj faaliyetini gerçekleştireceği firmayla/kurumla/şirketle/işletmeyle irtibata geçerek Erasmus Staj Hareketliliği Kapmsamında ''davet yazısı'' almalıdır. (Invitation Letter, Acceptance Letter) 

2) Websitemizde bulunan Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdünü , Erasmus fakülte rehberi nezaretinde doldurmalı ve gerekli yerlere imza attırmalıdır. Bu '' Eğitim Anlaşması''nı staj yapacağı işletmedeki koordinatörüne posta yoluyla göndermeli ve karşı taraftaki koordinatörü imza atıp, Uluslararası İlişkiler Merkezi'ne geri göndermelidir. 

3) Ayrıca yine websitemizde bulunan ''haftalık program'' belgesinin çıktısını alıp, staj yapacağı işletmeye götürmeli, her hafta neler yaptığını bu forma yazıp karşı taraftaki koordinatörüne imza attırmalıdır. Staj faaliyeti sona erince de bu programı merkezimize teslim etmelidir. 

4) Gidecek öğrencilere AKÜ Uluslararası İlişkiler Merkezi'nden verilecek yazılar: 
a) Büyükelçilik ve Maddi Destek Yazısı ( Öğrenci kabul aldıktan sonra verilen vize yazısı) 
b) Harçsız Pasaport Yazısı 

5) Öğrencinin, Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şubesi'nde kendi isimlerine ''Euro'' hesabı açtırmaları gerekmektedir. Ayrıca banka görevlisinden hesabınıza yatan hibeyi yurtdışında nasıl çekebileceğinizi öğreniniz. 

6) Gideceğiniz ülkenin büyükelçilik web sayfası ayrıntılı bir şekilde incelenerek veya telefonla görüşülerek vize başvurusu için ne gibi belgeler istendiği not edilmeli ve vize işlemi incelenmelidir. 

7) Stajın müfredatın bir parçası olmadığı durumlarda, (yani, öğrencinin zorunlu stajı yoksa), öğrenci ilgili fakülte/okul/enstitüye stajın nasıl tanınacağının belirlenmesi hususunda gitmeden önce fakülte/okul/enstitütü kurul kararı aldırmalıdır. Bunun için örnekteki dilekçeyi kullanabilir. 

Not: Vize hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki siteleri kullanabilirsiniz. 

www.konsolosluklar.net 
www.vizeislemi.net
Gerekli Belgeler 
A.Gitmeden Önce 
1.Öğrenci Belgesi 
2.Transkript 
3.Davet Yazısı – Karşı kurumdan alınacak (Lütfen boş taslak için (tıklayınız) 
4.Haftalık Program(örnek)
5.Hibe Sözleşmesi 
6. Staj Başarı belgesi (staj yapacağınız işletme, staj bitiminde dolduracak) 
7.Eğitim Anlaşması (örnek için tıklayınız) 

B.Döndükten Sonra 
1.Katılım Belgesi – Karşı kurumdan alınacak (boş taslak
2. Eğitim Anlaşması Örnek için tıklayınız
3. Öğrenci Nihai Rapor Formu (tüm evraklarınızı ofise teslim ettikten sonra e-mail adresinize form gelecektir) 
4. Haftalık Program 
5. Gidiş-dönüş Uçak Biletleri 
6. Staj Başarı Belgesi

31 Aralık 2015, Perşembe 5050 kez görüntülendi