Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Özel İhtiyaç Desteği başvuruları öğrenci/personelin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle ilgili bilgi vermek ve bunların yurtdışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu açıklamak zorundadır.
Yükseköğretim kurumları başvuru formlarının doğru ve tam olmasını sağlamakla görevlidir ve öğrenci/personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından yapılmalıdır.
Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Program Rehberi’nin Özel İhtiyaç Desteği başlığı ile Hibe Sözleşmesi “II.2. Gerçekleşen Masrafların Hesaplanması” Maddesinde yer alan düzenlemelere bakılmalıdır.

 

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Erasmus+ Programı, ekonomik açıdan imkanları kısıtlı öğrencilerin programa katılımını teşvik etmektedir. 2019 yılı Yükeköğretim Kurumları için Erasmus+ Uygulama el kitabının 6.1.1 Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe başlıklı maddesi “Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100€ ilave hibe ödenir.

29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). ” hükmünü amirdir.

2019 yılında ilk kez uygulamaya konulan madde kapsamında Muhtaçlık Aylığı Alındığına dair belgenin sunulması istenmekle birlikte uygulamada Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından benzer muhteviyatta belgeler verildiği tespit edilmiştir. Öğrencinin veya aile yakınlarının maddi yardım aldığına dair bu tür resmi belgelerin öğrencinin İlave Erasmus Hibe desteği alması için uygun kabul edilebileceği değerlendirilmektedir. Bu tür belgelerin uygunluğu hususunda tereddüt hasıl olursa AKÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ilgili belgeyi yukseogretim@ua.gov.tr adresine ileterek onay isteyecektir.

23 Mayıs 2018, Çarşamba 6307 kez görüntülendi